ترازیاب

 
ترازیابهای مکانیکی و الکترونیکی سندینگ با دقتهای متنوع و کیفیت های بالا ایده آل برای تمامی پروژه های نقشه برداری و ساختمانی میباشند. استفاده از سیستم های جدید کمپانزاتور بهمراه طراحی های حرفه ای دستگاه ، دسترسی به دقتهای عملیات اجرایی را میسر میسازد.